بستن پنجره انتظار

سامانه فیلتراسیون شن و کربن شرکت پارس دکور

سامانه فیلتراسیون شن و کربن شرکت پارس دکور

شرکت پارس دکور

ظرفیت 250 مترمکعب در روز

سیستم تصفیه شنی و کربنی

جهت رسیدن به استاندارد های محیط زیست