بستن پنجره انتظار

دپارتمان های شرکت

معرفي شرکت

شرکت  آبتین پارسیان پیشرو آپادانا (سهامی خاص) به عنوان مشاور و مجری ساخت انواع سامانه‌های تصفیه آب و فاضلاب با تکیه بر دانش فنی متخصصان و کارشناسان خود و دانش و فناوری روز دنیا، فعالیت خود را با اهداف کمک به نگهداری منابع آبی کشور، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و رفع وابستگی کشور به محصولات و تجهیزات مرتبط با صنعت آب و فاضلاب در سال 1396 آغاز نمود. لازم به ذکر است این شرکت یک دهه فعالیت در قالب شرکت «پارسیان پیشرو صنعت» داشته و برای گسترش فعالیت خود با افزایش سرمایه جهش راهبردی را برای بسط و گسترش فعالیت‌های خود انجام داده است. این شرکت تنها تولید کننده ماژول‌ها و غشاهای الیاف میان تهی اولترافیلتراسیون(UF) با برند Aquarya در خاورمیانه می‌باشد .

دپارتمان‎های شرکت

1- دپارتمان تصفیه آب و پساب:

مشاوره، طراحي، ساخت، نصب، راه اندازي و راهبري انواع سامانه های تصفيه پساب صنایع مختلف نظیر فولاد، نساجی، صنایع شیمیایی، صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، صنایع غذایی، دامداری، سنگبری، کشتارگاه و غیره به منظور رساندن پساب به کیفیت مناسب برای بازگشت به محیط زیست و یا بازچرخانی در فرایند

مشاوره، طراحي، ساخت، نصب، راه اندازي و راهبري انواع دستگاه های تصفیه آب بر پایه فرایند های مختلف غشایی نظیر اولترافیلتراسیون و اسمزمعکوس در ظرفیت ها ی مختلف و مصارف گوناگون

بهینه سازی و رفع مشکلات فرآیندی و تجهیزاتی و راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب موجود در صنایع

2- دپارتمان طراحی و مکانیک:

طراحی و ساخت تمامی سیستمهای مکانیکی مورد استفاده در سامانه های تصفیه آب و پساب

طراحی و ساخت دستگاهها و تجهیزات مرتبط

طراحی پایپینگ کلیه سامانه های تصفیه آب و پساب بر اساس استاندارد های رایج

3- دپارتمان خدمات پس از فروش

مشاوره و آموزش اپراتوري و نگهداري سامانه های تصفیه آب و پساب تحویل داده شده به پرسنل كارفرما (خريدار)

پیگیری عملکرد سامانه های ساخته شده در دوره های زمانی مختلف

دریافت و پیگیری شکایات و انتقادات و مرتفع نمودن آنها در اسرع وقت

انجام خدمات گارانتی تجهیزاتی که شرکت پارسیان پیشرو صنعت عهده دار می باشد

اطلاع رسانی زمان تعویض فیلتر ها به مشتری و ارائه خدمات مرتبط

دیگر توانمندی شرکت

در راســتای دســتیابی بــه فناوریهــای نویــن، شــرکت آبتین پارسیان پیشرو صنعت پلیمر بــه صــورت گســترده بــا شــرکتهای بــزرگ دنیــا ماننــد شـــرکت TEGAS از کشـــور روســـیه، شـــرکت Sepra Tekازکشـــور کـــره جنوبـــی و ... در حـــوزه ی فنـــاوری غشـــایی، در حــال همــکاری میباشــد و در ایــن مســیر بــا بهره گیــری از تخصـــص و تجـــارب کارشناســـان مجـــرب خـــود در حــال تــلاش بــرای بومی ســازی ایــن فناوریهــا نیــز مــی باشــد. ایســـتگاههای غشـــایی تولیـــد گاز نیتـــروژن ســـاخت شـــرکت ،TEGASیکـــی از جذابتریـــن و پرکاربردتریـــن تجهیـــزات در حـــوزه ی نفـــت و گاز در بیـــن شـــرکتهای نفتـــی روســـیه و کشـــورهای حـــوزه ی خلیج فـــارس می باشـــد.