بستن پنجره انتظار

واحد تصفیه UF شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

واحد تصفیه UF شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری

ظرفیت 30 مترمکعب بر ساعت

طراحی و ساخت واحد تصفیه تکمیلی پساب به روش اولترافیلتراسیون

جهت بازگردانی آب به واحد اسمز معکوس