بستن پنجره انتظار

تصفیه پساب به روش UF کشتارگاه نقش جهان

تصفیه پساب به روش UF کشتارگاه نقش جهان

کشتارگاه نقش جهان

ظرفیت 10 مترمکعب برساعت

سیستم‌تصفیه تکمیلی پساب بر پایه فناوری اولترافیلتراسیون

جهت بازچرخانی در فرایند