بستن پنجره انتظار

تصفیه تکمیلی در فولاد سفید دشت

تصفیه تکمیلی در فولاد سفید دشت

محل: مجتمع فولاد سفید دشت

ظرفیت: 33 لیتر بر ثانیه

پروژه، طراحی مهندسی، ساخت، اجرا و بهره برداری واحد تصفیه تکمیلی پساب به روش اولترافیلتراسیون

کاربری: بازچرخانی آب در کارخانه، پیش تصفیه واحد اسمز معکوس