بستن پنجره انتظار

سیستم اولترافیلتراسیون برای شهرک صنعتی بوشهر

سیستم اولترافیلتراسیون برای شهرک صنعتی بوشهر

محل: شهرک صنعتی بوشهر2

ظرفیت: 8 لیتر بر ثانیه

پروژه: طراحی، ساخت و اجرای سامانه اولترافیلتراسیون(UF)

کاربری: پیش تصفیه واحد اسمز معکوس