بستن پنجره انتظار

پایلوت تصفیه پساب شیمیایی پتروشیمی کارون

پایلوت تصفیه پساب شیمیایی پتروشیمی کارون

پتروشیمی کارون

ورودی: پساب شیمیایی با COD=60000

سامانه های نصب شده:

پس از انجام فرایند آزمایشگاهی و مطالعات و بهینه سازی برای کمترین هزینه

پایلوت 500 لیتر بر ساعت نصب شد که شامل موارد زیر است:

  • اکسیداسیون پیشرفته (Advaned oxidation)
  • DAF
  • منعقدسازی
  • فیلترکربن
  • ازن زنی
  • اولترافیلتراسیون

همراه با اتوماسیون کامل