بستن پنجره انتظار

دستگاه تست عبور پذیری گاز

دستگاه تست تراوش پذیری گاز (حجم ثابت - فشار ثابت) 

يكي از روشهاي ارزيابي تراوايي گاز غشاهاي تخت پليمري، روش حجم ثابت است. در روش حجم ثابت در قسمت پاييندست غشا يک محفظه که حجم معيني را در خود دارد نصب ميگردد و با ايجاد خلاء در اين محفظه، تغييرات فشار پاييندست در هنگام عبور گاز از غشا ثبت ميگردد. با استفاده از اين تغييرات و روابط مشخص مي توان تراوايي غشا و پارامترهايي چون ضريب نفوذ و حلاليت غشاهاي پليمري را محاسبه كرد. لازم به ذكر است كه محاسبه ضريب نفوذ و حلاليت در روش فشار ثابت با خطا همراه مي باشد.

اين سامانه براي ارزيابي تراوايي غشاهاي پليمري مورد استفاده در جداسازي گازها ساخته شده است. تراوايي غشاهاي پليمري در شرايط فشار ثابت و دما ثابت اندازه گيري ميشود. از قابليتهاي اين سامانه مي توان به موارد ذيل اشاره داشت:

  1. ارزيابي غشاهاي جداسازي گاز تا فشار ۱ تا bar ۲۵ بار
  2. كنترل دماي تست به صورت PID‌ (از دماي محيط تا حداكثر ۵۰ درجه سانتيگراد)
  3. ارزيابي تراوايي در حالت عرضي (Cross Flow) و انتهابسته (Dead End)
  4. ارزيابي تراوايي گازهاي خالص و مخلوط از غشاهاي پليمري (در حالت مخلوط گازي به دستگاه كروماتوگرافي گازي نياز است)