بستن پنجره انتظار

مواد شیمیایی

فروش انواع پلیمرها شامل PAN, PVDF,PES, PVP

فروش حلال های صنعتی

فروش مواد مربوط به حوزه تصفیه آب و پساب نظیر SMBS, Anti Scalant