بستن پنجره انتظار

پرشر وسل (Pressure Vessel)

در دست طراحی و ساخت
پارس آدین